108482

Co to jest impreza turystyczna?

Jest to pakiet co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, pod warunkiem, że usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu, np. transport i zakwaterowanie.

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Najważniejsze jest ustalenie, czy biuro podróży działa legalnie, tzn. czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informację możemy uzyskać u wojewody właściwego dla siedziby przedsiębiorcy (Oddział Turystyki Urzędu Wojewódzkiego) lub w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie tel. 22 693 46 47. Wszystkie te dane możemy również sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod adresem internetowym: http://turystyka.crz.mg.gov.pl

Na co zwrócić uwagę, przeglądając ofertę biura podróży?

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować ofertę, a także informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach. Zwróćmy szczególną uwagę na:

 • cenę – jeżeli jest w obcej walucie, musimy uzyskać informację, według kursu jakiego banku jest przeliczana na złotówki i z którego dnia, tj. dnia wpłaty zaliczki czy wpłaty ostatecznej kwoty; czy cena obejmuje wszystkie usługi, czy za niektóre – i jakie? – będziemy musieli zapłacić na miejscu
 • położenie hotelu – gdzie tak naprawdę jest usytuowany – tuż przy plaży czy przy ruchliwej ulicy w centrum miasta, a może przy lotnisku?
 • kategorię hotelu – nie ma jednolitych standardów kategoryzacji obiektów hotelarskich, trzy gwiazdki w różnych krajach mogą oznaczać co innego; poprośmy zatem o podanie wyposażenia danego hotelu oraz pokoju;
 • wyżywienie – czy posiłki będą serwowane w restauracji hotelowej, czy np. otrzymamy talony do sieci restauracji samoobsługowych.

Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?

 1. Przede wszystkim musi być zawarta na piśmie i powinna określać m. in.:
  Organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.
 2. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki.
 3.  Czas trwania imprezy turystycznej.
 4. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług:
  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu;
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii;
  • liczbę i rodzaj posiłków.
 5. Cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.
 6. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela.
 7. Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Kiedy biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki?

W zasadzie cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator może w wyjątkowych przypadkach podwyższyć cenę, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa oraz udokumentuje (powinien klientowi przedstawić kalkulację podwyżki) wpływ jednej z następujących okoliczności na podwyższenie ceny: wzrost kosztów transportu, wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, bez względu na okoliczności.

Czy można złożyć reklamację oferty „last minute”?

Tak. Zawsze możemy składać reklamację, jeżeli jakość usług turystycznych jest niezgodna z umową. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to oferta specjalna.

Czego możemy się domagać, gdy hotel na zdjęciu wyglądał inaczej niż w rzeczywistości?

Z reguły zdjęcia w katalogach nie oddają rzeczywistości, są bardziej kolorowe i przedstawiają hotel z najładniejszej strony. Dlatego należy zwrócić uwagę na informacje pisemne dotyczące hotelu. Jeżeli w rzeczywistości nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w katalogu, mamy prawo żądać, aby przeniesiono nas do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. W razie odmowy – możemy żądać od organizatora turystyki obniżenia ceny imprezy.

Czy możemy domagać się odszkodowania za niewłaściwie wykonaną umowę przez biuro podróży?

Podpisaliśmy umowę, która gwarantowała nam bezpłatne korzystanie z kortu tenisowego (bo cena imprezy turystycznej zawierała opłaty za kort) oraz trzy posiłki, a na miejscu okazało się, że za kort musimy zapłacić i dokupić dwa posiłki na własny koszt. Możemy wówczas domagać się odszkodowania, to znaczy nansowej. Mamy prawo żądać od organizatora zwrotu poniesionych rekompensaty kosztów (zbierajmy rachunki !).

Kiedy zgłosić reklamację?

Niezwłocznie. Powinniśmy zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora o wadach imprezy turystycznej. Umowa musi określać sposób oraz termin zgłaszania reklamacji. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji. Jeżeli jej nie załatwi, musi ją niezwłocznie przekazać organizatorowi turystyki.

W jakim terminie biuro podróży powinno odpowiedzieć na reklamację? Organizator turystyki powinien pisemnie ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a gdy zgłaszamy reklamację po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w terminie powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną. Organizator turystyki ma wtedy obowiązek załatwienia jej zgodnie z naszym żądaniem.

Podstawa prawna:

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: DzU z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ).

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną przy pomocy emaila lub telefonu lub skorzystaj z wygodnego formularza. Obiecuję szybko i sprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

KORDIAN GDULSKI

Polski numer telefonu:

Izraelski numer telefonu:
E-mail:
E-mail:

ADRES

Siedziba firmy
Ul. St. Nędzy Kubińca 180,
Kościelisko 34-511
Biuro terenowe
Ul. Bożego Ciała 3/18,
Kraków 30-055

FIRMA

NIP 7361411254
Regon 120128514
Nr konta Bank ING: 73105014451000009221182869

"